1. Všeobecné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami sa riadi predaj a nákup tovaru v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.nail-expert.sk

Predávajúci

Predávajúcim je Nail Expert s.r.o., Josefská 25, 602 00 Brno, ČR, IČ 28302656, DIČ CZ28302656, zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59815/1. Ďalej len "Predávajúci".

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Ďalej len "Kupujúci".

2. Objednávka

Pri objednávke vyberá Kupujúci tovar z katalógu internetového obchodu na www.nail-expert.sk, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie internetovej objednávky na internetovom obchode www.nail-expert.sk.

3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia ( objednaného tovaru ) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 24 hodín, od záväzného potvrdenia objednávky. Pretože tovar je zasielaný z Českej republiky, doba doručenia je cca 3 až 5 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci  formou dobierkovej zásielky.

Zásielka tovaru

Rozvoz tovaru zaisťuje Predávajúci po celej Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej pošty. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť pásky obalu, poškodenie škatule). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je poškodená .

 

4. Platobné podmienky

Platobné podmienky riešia spôsob úhrady ceny za tovar . Kupujúci má možnosť uhradenia kúpnej ceny:

- Bankovým prevodom 

5. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

6. Ochrana osobných údajov

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidenciou za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, a riadneho trvania právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou . Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcov tovaru, a to len k riadnemu doručeniu tovaru zakúpeného Kupujúcim.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.